გზშ გადაწყვეტილებები

# რეზერვუარი – სალექარის ექსპლუატაციის პროექტი ჩამოტვირთვა
1 გადაწყვეტილება
2 ექსპლუატაცია

# ნავთობსაცავის მოწყობის სკრინიგის ანგარიში და გადაწყვეტილება ჩამოტვირთვა
1 სკრინინგის ანგარიში
2 სკრინინგის გადაწყვეტილება
# გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა ჩამოტვირთვა
1 გადაწყვეტილება გამწმენდების მშენებლობაზე

# სკრინინგი გადაიარაღებაზე ჩამოტვირთვა
1 სკრინინგის ანგარიში გადაიარაღებაზე
2 სკრინინგის გადაწყვეტილება

# სკრინინგი ნავთობსაცავის მოწყობაზე ჩამოტვირთვა
1 ნავთობპროდუქტების საცავის სკრინინგის გადაწყვეტილება
2 ნავთობპროდუქტების საცავის სკრინინგის განცხადება

# მესამე ხაზის დამატება – ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება ჩამოტვირთვა
1 გადაწყვეტილება
# გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა ჩამოტვირთვა
1 გადაწყვეტილება

# ნავთობსაცავის სკრინინგი ჩამოტვირთვა
1 ნავთობსაცავის სკრინინგის განცხადება
2 ნავთობსაცავის სკრინინგის გადაწყვეტილება

# საყდრისი მოედნების გაფართოება ჩამოტვირთვა
1 გადაწყვეტილება

# ციანიდის ავზის სკრინინგი ჩამოტვირთვა
1 ციანიდის ავზის სკრინინგის განცხადება
2 ციანიდის ავზი სკრინინგის გადაწყვეტილება